U kunt uw cadeaubonnen activeren door in te loggen op uw klantenaccount.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE GIFTCARDS DECATHLON FOR BUSINESS

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn de enige bestaande voorwaarden tussen Decathlon BELGIUM NV/SA registreerd in Brussel die de aankoop en het gebruik regelen van de DECATHLON giftcards (hierna omschreven), en die van toepassing zijn voor elke persoon ("Klant") die giftcards aankoopt op de website van DECATHLON www.decathlon.be
De term "giftcard" verwijst naar alle producten verkocht door DECATHLON, met inbegrip van de gedrukte giftcard, de e-giftcard of elke gelijkwaardige drager die door DECATHLON wordt uitgebracht om de verkoop van zijn producten te bevorderen. Om een DECATHLON giftcard aan te kopen, moet elke Klant minstens 18 jaar zijn en juridisch bekwaam zijn om een verbintenis aan te gaan en om een bestelling bij DECATHLON te plaatsen.
De producten en diensten verkocht door DECATHLON, met inbegrip van de giftcards zonder zich hiertoe te beperken, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, die zich ertoe verbindt ze niet door te verkopen, conform de voorliggende bepalingen.
Met het bestellen van een giftcard aanvaarden DECATHLON en de Klant dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn voor het gebruik van de giftcards en met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant de voorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze voorwaarden kunnen door DECATHLON eenzijdig online worden gewijzigd. Met het gebruik van de giftcard wordt de Klant verondersteld ze te aanvaarden.


ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN

De giftcard is een bon waarmee de houder DECATHLON producten kan betalen in DECATHLON winkels in het Verenigd Koninkrijk en online via de website. De giftcard kan meer dan een keer worden gebruikt en het gebruik ervan is cumuleerbaar met andere betaalmiddelen. De giftcard dient te worden behandeld en beschouwd als contanten; bij verlies wordt de kaart niet terugbetaald of vervangen. Om de giftcard online te gebruiken, moet de code die op de achterzijde vermeld staat onder de krabzone worden ingevoerd.
De giftcards worden exclusief verkocht aan particulieren voor eigen gebruik of aan ondernemingen voor hun werknemers of klanten, voor een variabel bedrag dat wordt bepaald door de Klant op het moment van aankoop:tussen de 5€ en 1000€, en tot twee (2) decimalen.
De giftcard is geldig voor een periode van vierentwintig (24) maanden na activering (de "Vervaldag"). De gedrukte giftcards worden in gedeactiveerde toestand verstuurd naar de Klant of de bestemmeling(en) en worden na 72 uur geactiveerd. Wanneer de giftcards per e-mail naar de Klant (of de bestemmelingen) worden gestuurd, worden ze automatisch geactiveerd.
De giftcard kan worden gebruikt voor meerdere aankopen tot de waarde ervan volledig is opgebruikt of tot aan de datum van de Vervaldag. De giftcard geeft geen enkel recht op teruggave in contanten. De giftcards kunnen niet tegen contanten worden omgeruild, zelfs niet wanneer ze deels zijn opgebruikt. De informatie over het saldo van de kaart en de vervaldag zijn online te raadplegen in de rubriek "Heb je een giftcard ontvangen?".


ARTIKEL 2 – BESTELLING

A. EEN ACCOUNT AANMAKEN

Om een eerste aankoop te kunnen doen met je DECATHLON giftcard, moet je eerst een online account aanmaken. Het aanmaken van een account is zo gebeurd. Je hoeft alleen maar het online formulier in te vullen op de website. Je moet enkele persoonsgegevens invullen waarvan een aantal verplicht zijn (indien gevolgd door een *). Wanneer je deze gegevens niet verstrekt, kan je bestelling niet verwerkt worden door DECATHLON.


B. JE BESTELLING ONLINE INGEVEN

Volg de richtlijnen die online worden verstrekt om je bestelling in te voeren.
De door jou verstrekte informatie moet waar en correct zijn. DECATHLON behoudt zich het recht voor om de verkoop van zijn producten te weigeren. Je bestelling wordt pas geregistreerd na het aanmaken van een geldig account en de verwerking van de online bestelling.
Elke online bestelling van DECATHLON producten wordt pas in aanmerking genomen na ontvangst van de betaling door de Klant. Eens de online bestelling werd goedgekeurd, ontvangt de Klant een ontvangstbevestiging per e-mail. Tot verzending van de artikelen kan DECATHLON beslissen om een bestelling te weigeren.
De bevestigde bestellingen worden verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling, van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen. Wanneer er zich een fout voordoet bij het verwerken van de bestelling, wordt deze geannuleerd en wordt de betaling hetzij geannuleerd, hetzij teruggestort. De terugbetaling gebeurt via bankoverschrijving naar de bankrekening die door de Klant werd gebruikt voor de betreffende transactie. Er wordt een bevestiging van terugbetaling gestuurd per e-mail naar de Klant, naar het e-mailadres dat werd gebruikt om de betreffende bestelling te bevestigen.
Het behoort toe aan de Klant om zich te vergewissen van de correctheid van de gegevens verstrekt op het moment van de bestelling. DECATHLON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten die geheel of deels het gevolg zijn van fouten die toe te schrijven zijn aan de Klant. Wanneer de Klant geen bestelbevestiging ontvangt, dient hij DECATHLON onverwijld te contacteren om na te gaan of er zich geen fout heeft voorgedaan.


C. BESCHIKBAARHEID

Onze producten en diensten zijn beschikbaar zolang ze op de website verschijnen en steeds binnen de vermelde beperkingen van de aanbiedingen en de promotieartikelen. In geval van bestelling van producten die niet beschikbaar zijn, wordt de Klant hiervan op de hoogte gebracht en kan worden gekozen uit de volgende opties:
DECATHLON kan de Klant een product aanbieden van een gelijkwaardige of hogere prijs en kwaliteit (voorbeeld, een digitale giftcard in plaats van een gedrukte giftcard), zonder extra kosten voor de Klant (onder voorbehoud van diens akkoord);
de bestelling van het niet beschikbare artikel wordt geannuleerd.

Indien van een bestelling van meerdere artikelen een ervan niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan door DECATHLON op de hoogte gebracht. De bestellingen worden pas verwerkt en verzonden eens alle artikelen van de bestelling beschikbaar zijn, tenzij de Klant beslist om de reeds beschikbare artikelen sneller te willen ontvangen. Indien een bestelling over meerdere leveringen loopt, moet de Klant slechts een keer de prijs voor verzending te betalen die werd opgegeven op het moment van de globale bestelling. Wanneer bepaalde artikelen niet beschikbaar zijn, kan de Klant er ook voor opteren om de bestelling gedeeltelijk te annuleren.


D. BEWIJS VAN BESTELLING / BETALING

Je aanvaardt dat, behoudens bewijs van het tegendeel, onze elektronische dossiers en deze van onze dienstverleners, in de mate waarin hun systemen naar behoren beveiligd zijn, dienen te worden beschouwd als het bewijs van alle transacties tussen DECATHLON en de Klant. DECATHLON bewaart alle bestellingen in een beveiligd systeem. In elk geval raadt DECATHLON de Klant ten stelligste aan om de bevestigingse-mail te bewaren van de bestelling evenals de factuur als bewijs van aankoop.


E. ANNULERINGSTERMIJN

De Klanten hebben het recht om een bestelling te annuleren binnen een termijn van 14 dagen krachtens de wetgeving op de bescherming van de consument van 2013. De periode van 14 dagen vangt aan de dag na ontvangst van de artikelen. Het annuleringsrecht van de Klant is niet van toepassing voor welbepaalde artikelen, met name:de verlening van diensten die met instemming van de Klant werden aangevat voor het einde van de periode van 14 dagen, de artikelen gemaakt op bestelling, de gepersonaliseerde giftcards, bloemen, audio- of video-opnames, voedingsproducten, computerspelletjes of software, cosmetica en oorringen. Giftcards die volledig of gedeeltelijk werden gebruikt vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen kunnen niet worden teruggestuurd. Klanten moeten hun bestelling schriftelijk, per brief of e-mail, annuleren binnen de opgelegde termijn van 14 dagen.
De artikelen moeten worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke, in de mate van het mogelijke onbeschadigde verpakking, van zodra dit redelijkerwijs kan, na ons op de hoogte te hebben gebracht van de wens tot annulering. DECATHLON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van de teruggestuurde artikelen tijdens het transport, en wij raden dan ook aan om een erkende of beveiligde leveringswijze te gebruiken. Zolang de artikelen die je wenst terug te sturen in jouw bezit zijn, dien je er zorg voor te dragen. De artikelen mogen dus worden bestudeerd en beoordeeld maar niet in gebruik worden genomen. De levering aan DECATHLON van elk teruggestuurd artikel krachtens onderhavig hoofdstuk E gebeurt op risico van de Klant.
De artikelen moeten door de Klant worden opgestuurd (volgens de door hem gekozen leveringswijze) in hun oorspronkelijke verpakking, met de factuur van de bestelling en de bankgegevens van de Klant naar:Decathlon BELGIUM NV/SA
Bij ontvangst van de artikelen wordt, in overeenstemming met voorliggende algemene voorwaarden, het volledige bedrag terugbetaald (verzendingskosten aan de klant inbegrepen). In geval van een gedeeltelijke teruggave van een bestelling, betaalt DECATHLON de kosten terug van levering in verhouding tot het totaalbedrag van de bestelling.
De terugbetalingen gebeuren binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen te beginnen van de datum van uitoefening van het annuleringsrecht conform voorliggende algemene voorwaarden, op voorwaarde dat de artikelen werden teruggestuurd conform deze algemene voorwaarden en conform de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de consument van 2013. Elke beschadigde giftcard of elke giftcard waarvan het krediet ontbreekt, wordt noch terugbetaald, noch geruild en wordt naar de Klant teruggestuurd. DECATHLON doet geen enkele terugbetaling in contanten.
DECATHLON betaalt de kosten voor verpakking en terugzending niet terug, en kan evenmin worden aansprakelijk gesteld voor verlies of beschadiging. De Klant dient er zich van te vergewissen dat de teruggestuurde artikelen voldoende verpakt zijn zodat ze beschermd zijn tegen verlies en/of beschadiging tijdens het transport, de behandeling en/of het sorteren.
Algemeen zijn alle kosten en risico's met betrekking tot de teruggestuurde artikelen de verantwoordelijkheid van de Klant.


ARTIKEL 3 – FACTURATIE EN BETALING

De prijzen die standaard op de website staan vermeld, zijn in Euros (€) inclusief alle taksen.
De giftcards zijn een elektronisch betaalmiddel en niet onderworpen aan btw, wat wel het geval kan zijn van de producten die ermee worden aangekocht. De prijzen voor de aanbiedingen zijn slechts geldig zolang ze op de website staan vermeld, met uitzondering van de speciale aanbiedingen waarvan de duur en waarde op de website staan vermeld, en zijn onderworpen aan de wijzigingen van het btw-percentage. Elke btw-wijziging wordt onmiddellijk op de verkoopprijs toegepast.
De prijzen van de producten zijn exclusief de verzendingskosten, bepaalde verpakkingen of prijzen van optionele diensten die door de Klant worden gevraagd en waarvan de kosten bij de prijs van het product worden gevoegd. Elke bijkomende kost verschijnt op het overzichtsscherm alvorens de bestelling wordt afgerond en door DECATHLON wordt goedgekeurd. DECATHLON behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.
De facturen worden aan de Klant gericht (naam, adres) en bezorgd op de datum van verwerking en goedkeuring van de bestelling. De facturen kunnen worden gedownload in de persoonlijke zone van de Klant op de website met ingang van die datum.
Het is niet mogelijk om giftcards of andere elektronische betaalmiddelen aan te kopen met andere giftcards. Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euros (€). DECATHLON aanvaardt de volgende betaalwijzen voor aankopen van business-business:Via bankoverschrijving. Levering is pas mogelijk na ontvangst van de betaling.
Alle bestellingen zijn onderworpen aan willekeurige geldigheidscontroles met het oog op de beveiliging van de transacties. Hiertoe kan DECATHLON de Klanten vragen om via e-mail of per fax een of meerdere bewijzen te leveren van adressen en/of een kopie van hun rijbewijs of paspoort alvorens de bestelling te aanvaarden.
De bestelling is pas definitief na ontvangst van deze documenten. DECATHLON brengt de Klant schriftelijk op de hoogte van het feit dat de bestelling is afgerond met een bevestigingse-mail. Bij niet-ontvangst van voornoemde documenten of wanneer de documenten niet toelaten om de identiteit van de Klant en het bestaan van zijn of haar domicilie met zekerheid te controleren, behoudt DECATHLON zich het recht voor om de bestelling te weigeren. DECATHLON behoudt zich eveneens het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van een onopgelost geschil inzake betaling of wanneer er een ongewoon hoog aantal bestellingen werd geplaatst.


ARTIKEL 4 – LEVERING

De kosten voor verzending en verpakking worden opgegeven voor bevestiging van de bestelling en worden als dusdanig aan de Klant gefactureerd. De kosten voor verzending en verpakking hangen af van het bestelde product, de bestemming en de gekozen leveringswijze bij bestelling, voor elk leveringspunt, per bestelling en per klant, in de volgende landen:Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Spanje, Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Zweden en Zwitserland.
De bestellingen worden verstuurd nadat de bestelling door DECATHLON werd goedgekeurd en na ontvangst van de volledige betaling van de Klant en alle door DECATHLON opgevraagde documenten.
De verzending gebeurt per post of per koerier. DECATHLON stelt alles in het werk om de leveringstermijnen na te leven. De verwachte leveringstermijnen worden slechts ter informatie opgegeven. Geen enkele vertraging geeft recht op een compensatie of interest van welke aard ook.
De levering kan gebeuren op een ander adres dan het adres van facturatie op voorwaarde dat dit bij de bestelling aldus werd opgegeven.
De artikelen worden op de begane grond afgeleverd en op een plaats die geen enkel risico' inhoudt voor de leverancier en het voertuig. Het behoort toe aan de Klant om na te gaan of het adres van levering op het ogenblik van de bestelling wel degelijk correct is. Wanneer het adres van levering foutief is, kan DECATHLON niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-ontvangst van een artikel uit hoofde van de Klant.
In elk geval behoort het toe aan de Klant of de bestemmeling toe om zich ervan te vergewissen dat de bestellingen naar behoren werden ontvangen. Indien er niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, wordt een bericht achtergelaten op het adres van levering dat er bestelling werd aangeboden. De kosten voor een nieuwe levering zijn ten laste van de Klant. Bij verlies van een levering die werd achtergelaten zonder in ontvangst te zijn genomen of die aan een buur werd toevertrouwd, is het verlies ten laste van de Klant. De Klant of bestemmeling dient de bestelling te controleren alvorens te tekenen voor ontvangst en moet ook nagaan of er geen enkel artikel ontbreekt of beschadigd is. De beschadigde of ontbrekende artikelen dienen duidelijk te worden genoteerd en omschreven op de leveringsnota. Na te hebben getekend voor ontvangst, kan de bestelling niet meer als beschadigd of onvolledig worden aangegeven.
Klachten voor ontbrekende of beschadigde artikelen moeten schriftelijk gebeuren, via een aangetekend schrijven aan de leveringsmaatschappij binnen de termijn van drie (3) werkdagen, feestdagen niet meegerekend. Indien het een giftcard betreft, geldt dezelfde termijn.
Wat betreft de giftcards die per e-mail worden verstuurd, kiest de Klant de datum en het uur waarop de bestelling naar het e-mailadres van zijn keuze wordt verstuurd.
De e-mail met de link voor de giftcard wordt als zijnde ontvangen door de bestemmeling beschouwd wanneer de mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Wanneer de bestelbevestiging of de link naar de giftcard niet werd ontvangen, dienen de Klanten en bestemmelingen van de giftcards hun SPAM of ongewenste berichten te checken. De Klant en bestemmelingen van de giftcard(s) zijn verantwoordelijk voor hun e-mail aangezien alleen zij toegang hebben tot hun inbox.
Wanneer de bestemmeling van de giftcard de link niet heeft ontvangen, kan de Klant deze opnieuw downloaden in de rubriek 'Mijn giftcards' in zijn online DECATHLON account om vervolgens de link zo naar de bestemmeling te kunnen mailen.


ARTIKEL 5 – PERSONALISEREN VAN DE GIFTCARDS

De DECATHLON giftcard(s) kunnen worden gepersonaliseerd zonder bijkomende kosten.
De gekozen afbeelding en tekst mogen door DECATHLON niet worden beschouwd als:immoreel, onethisch of bron van slechte ethische waarden. DECATHLON zal weigeren om kaarten af te drukken die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, de bescherming van minderjarigen (of hun afbeeldingen) evenals met de waarden van DECATHLON en de Decathlon-groep.
Bijgevolg zullen de volgende elementen systematisch worden geweigerd door DECATHLON:elke content die vulgair is of beledigend, eerrovend, racistisch, xenofoob, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, illegaal of mogelijks illegaal, aanzet tot het verbruik van alcohol, tabak of meer algemeen elk element dat als onfatsoenlijk of afkeurenswaardig kan worden beschouwd, in strijd met de moraal en/of niet in overeenstemming met de wet.
DECATHLON weigert ook om elk element of elke content te reproduceren:
Met politieke of religieuze connotaties of die een link hebben met vakbondsorganisaties,
Bestemd om schade te berokkenen aan individuen, inclusief bekende personen en/of
Bestemd om schade te berokkenen aan merknamen of bedrijven.
In alle gevallen zal DECATHLON weigeren om over te gaan tot het leveren van de gevraagde diensten terwijl de Klant uitdrukkelijk aanvaardt dat geen enkele vorm van tegemoetkoming mogelijk is. Indien DECATHLON uit onachtzaamheid toch een kaart zou afdrukken die in strijd is met voornoemde regels, mag dit niet worden beschouwd als een instemming met de content of waarden van deze kaarten.
De Klant is volledig aansprakelijk voor de gepersonaliseerde content gebruikt op een giftcard evenals voor elke vorm van verpakking (opschriften, teksten, foto's, logo's, namen, enz.), en de klant waakt erover de rechten van intellectuele eigendom van derden niet te schenden met het personaliseren van de gewenste giftcards. DECATHLON biedt geen enkele garantie en voert geen enkele controle terzake uit. In geval van twijfel of indien de Klant de vereiste documenten ter rechtvaardiging niet binnen de opgelegde termijn kan bezorgen, behoudt DECATHLON zich het recht voor om te weigeren een bepaald element toe te voegen wanneer dat element een schending kan inhouden en/of een vorm van valse concurrentie kan zijn, zonder evenwel verantwoordelijk te zijn voor de controle van deze schending.
In elk geval verzekert de Klant houder te zijn van de rechten van intellectuele eigendom en in het bezit van alle vergunningen voor de afbeeldingen, namen, logo's, registraties, foto's die hij wenst te gebruiken om de giftcards te personaliseren. De Klant verbindt zich ertoe om op vraag van DECATHLON alle documenten en attesten tot staving van deze rechten en vergunningen te bezorgen. In geval van een klacht of elk ander geschil deels als gevolg van een vervalsing, schending van de privacy tegen de Klant en desgevallend tegen DECATHLON, verbindt de Klant zich ertoe om alle kosten (advocaat, procedurekosten, enz.) evenals alle kosten voor een mogelijke veroordeling van DECATHLON op zich te nemen.


ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De Klant verbindt zich tot het informeren van elke bestemmeling van de DECATHLON producten over hun geldigheidsdatum en hun gebruiksvoorwaarden.
Elk gebruik na de geldigheidsdatum en/of dat niet strookt met de gebruiksvoorwaarden ontslaat DECATHLON van welke aansprakelijkheid ook.


ARTIKEL 7 – TERUGGAVE / VERLENGING / VERLIES / DIEFSTAL

De giftcards zijn niet terugbetaalbaar (behalve binnen de annuleringstermijn vermeld in artikel 2.E) noch omruilbaar, met name in geval van verlies of diefstal.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging moet de Klant de Klantendienst van DECATHLON contacteren. De giftcard kan dan worden geblokkeerd met behulp van het kaartnummer terwijl de restwaarde van de giftcard naar een nieuwe kaart kan worden overgezet, mits aftrek van een forfait van tien (10) £ inclusief alle taksen voor het activeren, produceren en versturen van de nieuwe kaart.


ARTIKEL 8 – WEDERVERKOOPVERBOD

Het is verboden om de giftcards onder welke vorm dan ook door te verkopen.


ARTIKEL 9 – EIGENDOMSRECHT

De giftcards verkocht door DECATHLON blijven volledig eigendom van DECATHLON tot de betaling ervan volledig is gebeurd. Na levering van de kaart worden alle risico's evenwel overgedragen naar de Klant of bestemmeling die zelf desgevallend een verzekering moet aangaan om de kaart op geschikte wijze te verzekeren.


ARTIKEL 10 – WETTELIJKE GARANTIES/ DIENST-NA-VERKOOP

Alle producten verkocht op de website zijn onderworpen aan de Wet van 1979 betreffende de verkoop van voorwerpen en bijhorende wetten, volgens de voorwaarden voorzien in de wet.


ARTIKEL 11 – GEGEVENSBESCHERMING

Krachtens de wet van 1978 betreffende de gegevensbescherming heeft de Klant het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen en/of te schrappen.

De Klant kan dit recht uitvoeren door een aangetekend schrijven te richten aan:
DECATHLON Customer services,

Avenue Jules Bordet 1, 1140 EVERE

De persoonsgegevens van de Klanten kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden mits voorafgaand akkoord voor de betreffende doeleinden. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de Klant uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
De persoonsgegevens van de Klanten worden via elektronische weg door DECATHLON verwerkt. Ze worden gebruikt om de accounts van de Klanten te beheren en zijn uitsluitend bestemd voor DECATHLON en filialen van de DECATHLON groep. Het verzamelen van de persoonsgegevens van Klanten is een cruciaal element voor de klantrelatie van Decathlon en gebeurt in overeenstemming met het gevoerde beleid voor gegevensbescherming dat online kan worden geraadpleegd op het volgende adres:https://www.decathlon.be/nl/landing/decathlon-personal-data-protection/_/R-a-personal-data-protection


ARTIKEL 12 – KLANTRELATIE

Voor elke vraag, inlichting of klacht kan de Klant altijd terecht bij DECATHLON:
Per e-mail op het volgende adres:b2bservices@decathlon.com
Per telefoon (prijs voor een lokale oproep van een vaste lijn) op het nummer 0345.450.7936 van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u
Per brief op het volgende adres:
DECATHLON Customer services,
Avenue Jules Bordet 1, 1140 EVERE


ARTIKEL 13 – ONVERDEELDHEID

Deze algemene voorwaarden zijn de enige modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de DECATHLON giftcards. In the event that DECATHLON does not immediately invoke any one of these provisions such a delay shall not be deemed to constitute a waiver of those rights. De juridische ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van voorliggend contract kunnen in geen geval de geldigheid aantasten van de overige bepalingen.


ARTIKEL 14 – TOEPASBAAR RECHT – BEVOEGDHEID

Deze algemene voorwaarden en elk geschil of elke klacht die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of hun voorwerp, worden geregeld en uitgelegd krachtens de Engelse en Welshe wetgeving. DECATHLON en de Klant aanvaarden ontegensprekelijk dat de oplossing van elk geschil of klacht als gevolg van voorliggende algemene voorwaarden onderworpen is aan de rechtspraak van de rechtbanken van BELGIE.